Algemene Voorwaarden
{MAANGODINNEN}

 1. Begrippen

Alle verwijzingen naar het enkelvoud verwijzen tevens naar het meervoud en vice versa. Verwijzingen naar het mannelijk geslacht verwijzen tevens naar het vrouwelijke geslacht.

1.1 Algemene Voorwaarden:  deze door Maangodinnen gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Maangodinnen,  www.maangodinnen.be.

1.2 Deelnemer:  degene die aan een door Maangodinnen georganiseerde Les, Lezing, Workshop, Training of Retraite deelneemt bij Maangodinnen.

1.3 Maangodinnen is gevestigd te Poperinge, België.

1.4 Retraite prijs:  de totale prijs van de Retraite, inclusief de Aanbetaling.

1.5 Retraite:  een door Maangodinnen georganiseerde Retraite.

1.6 Student:  degene die les(sen) volgt c.q. wenst te volgen bij Maangodinnen.

1.7. Klant: de student of degene die een product aankoopt via de webshop.

1.8 Website:  de website van Maangodinnen,  www.maangodinnen.be

1.9 Workshop/Ritueel:  een bij Maangodinnen te geven of gegeven workshop/ritueel.

1.10 Training:  een bij Maangodinnen te geven of gegeven training.

1.11 Programma: een bij Maangodinnen te geven of gegeven Programma, zowel offline als online.

1.12 Opleidingen: een bij Maangodinnen te geven of gegeven Opleiding.

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle Losse Lessen, Workshops, Events, Rituelen, Lezingen, Trainingen, Opleidingen, Programma’s en  Retraites en aankopen uit de webshop  bij Maangodinnen. Door reservatie van een Losse Les, Workshop, Event, Lezing, Training, Programma, Opleiding of  Retraite of door bestelling van een product uit de webshop verklaart de klant zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2  Maangodinnen kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. Maangodinnen kan eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

3. Kenmerken van de producten

Maangodinnen is een online leerplatvorm voor spirituele dames (worden aangesproken als Maangodinnen). Het bestaat uit:

 • Een gratis Facebookgroep
 • Een gratis Instagram- en Tiktokaccount
 • Betalend online leerplatform met
  • Verschillende online programma’s (tot 48 u na bestelling/reservering van het online programma kan de Maangodin haar inschrijving kosteloos annuleren.)
  • Workshops (tot 48 u na bestelling/reservering van het online programma kan de Maangodin haar inschrijving kosteloos annuleren.)
  • Membership
   • Is steeds betalend per maand. Men kan zich niet inschrijven voor een langere periode. De klant kan zich gelijk wanneer uitschrijven, met ingang van de volgende maand.
   • Private groep waar leden kunnen communiceren met elkaar. Dit zijn de groepsregels:
    • Interactie is belangrijk, want zo creëren/behouden we een magische energie met gelijkgestemden in deze groep. Je merkt meteen welke fijne dames hier aanwezig zijn, want reacties volgen er sowieso! Plus iedereen kijkt ernaar uit om jou te leren kennen! Don’ t be shy!
    • In deze groep is het niet toegestaan om reclame te maken voor producten of diensten tenzij dit specifiek gevraagd wordt.
    • Wees lief voor elkaar en blijf positief. We houden ervan om positieve intenties in het universum te sturen maar we houden nog meer van de positieve berichten die jullie naar elkaar sturen.
    • Indien je een vraag hebt die je liever in een privé setting stelt, mail naar team@maangodinnen.be
    • We houden van jullie interactie/maanifestaties/spirituele ervaringen dus wees niet bang om een bericht te plaatsen in de groep.

Maangodinnen behoudt zich het recht voor klanten die de groepsregels, niet naleven de toegang tot het leerplatform te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgelden.

 • Online webshop met volgende producten:
  • Kledij
  • Boeken
 • Workshops/rituelen in het echt
 • Retraite

4. Betaling en Prijswijziging

4.1  Een losse les, Workshop, Ritueel, Event, Lezing of Training moet voorafgaand aan de les, workshop, event, lezing of training betaald worden. Betaling kan geschieden door bankoverschrijving, domiciliëring of via Bancontact. De domiciliëring geschiedt uiterlijk op de eerste werkdag van de maand.

4.2  De geldende prijzen voor lessen, workshops, rituelen, events, lezingen, opleidingen en trainingen staan altijd op de Website. Maangodinnen behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops, events, lezingen, opleidingen, trainingen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd  in Maangodinnen, en/of door vermelding op de Website, Social media en/of per e-mail.

4.3. Alle prijzen zijn inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen belastingen of taksen.

Bijkomende verplichte leverings-, reservatie-,  service-, of andere administratieve kosten worden apart vermeld.

4.4. Bij niet-betaling van verschuldigde bedragen binnen de gestelde termijn is vanaf de eerste ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale verschuldigde bedrag.

4.5. Bij substantiële overschrijding van de betalingstermijn behoudt Maangodinnen zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen onverminderd het recht op verdere schadevergoeding.

4.6. Bij niet‑betaling behoudt Maangodinnen zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten te schorsen zolang de nog openstaande facturen niet werden voldaan door de klant. 

5. Membership

5.1  Het geldende lesrooster staat altijd in het Membership. Maangodinnen behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in het membership.

5.2  Maangodinnen behoudt zich het recht voor om een gepland ritueel te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.

5.3  Maangodinnen behoudt zich het recht om op feestdagen geen rituelen uit te voeren.

5.4  Membership annuleren kan via je eigen account in de Huddle.
Log in op je Huddle account via de desktop, klik vervolgens bovenaan op de 3 streepjes.
Klik op instellingen, onderaan bij abonnementen kan je vervolgens je abonnement wijzigen of opzeggen.

6. Deelname en Betaling Workshop, Rituelen, Training, Event c.q. Retraite en Inschrijfgeld

6.1  Alle Workshops, Lezingen, Rituelen, Events of Trainingen kunnen vanaf 13 dagen van tevoren tot 4 uur voor aanvang via de applicatie worden gereserveerd. Tot 48 uur na de bestelling of reservering kan de klant haar inschrijving kosteloos annuleren, tenzij de Workshop, Lezing, Ritueel, Event of Training reeds gegeven werd.

6.2. Een Deelnemer kan aan een Workshop, Lezing, Ritueel, Event of Training deelnemen nadat Maangodinnen het volledige bedrag voor deelname aan de Workshop, Lezing, Ritueel, Event of Training heeft ontvangen.

6.3  Bij deelname aan een Retraite dient de aanbetaling uiterlijk 60 dagen voor de geplande Retraite te worden voldaan. Het resterende bedrag van de totale Retraite Prijs dient uiterlijk 30 dagen voor de geplande Retraite te worden voldaan aan maangodinnen. Een deelnemer kan aan een Retraite deelnemen nadat de deelnemer de volledige Retraite Prijs heeft betaald.

6.4  Voor sommige Workshops, Trainingen en Retraites geldt een zogeheten  “Vroeginschrijvingskorting” . Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de Website genoemde datum. Na deze datum geldt het, eveneens op de Website genoemde, normale tarief.

7. Online Class, Premium Program, Lezing, Event & Workshop: Rooster en Annulering

7.1  Het geldende Online Class, Workshop, Event, Lezing rooster staat altijd op de Huddle. Maangodinnen behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in Maangodinnen, en/of vermelding op de Website en/of per e-mail.

7.2  Maangodinnen behoudt zich het recht voor om een geplande Online Class, Workshop, Event, Lezing of Premium Program te annuleren, als gevolg van onmacht, overmacht of andere omstandigheden buiten haar wil. Er zal een nieuwe datum ingepland worden om de Workshop, Event, Lezing of Premium Program te laten plaatsvinden.

7.3  Afmelden dient via e-mail te gebeuren door de deelnemer aan …

7.4  Bij afmelding voor een Premium Program wordt er  € 25,- aan administratiekosten ingehouden.

7.5  Afmelding voor een Premium Program:
Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vòòr aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.

7.6 Afmelding voor een Online Class, Lezing, Event en Workshop:
De koop en verkoop van online classes, lezingen, events en workshops valt onder de uitzonderingsbepaling als opgenomen in artikel VI.53, 12° Wetboek Economisch Recht inzake diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding. Ten aanzien van deze producten is bepaald dat de consument niet over een wettelijk herroepingsrecht beschikt en er geen geld teruggeboekt wordt bij afmelding of ontevredenheid over het product door de deelnemer.

Voor meer informatie kan je dit nalezen op de website van de FOD Economie: https://economie.fgov.be/nl/themas/verkoop/reglementering/herroepingstermijnen/herroepingsrecht-bij-aankoop.

7.7  Mocht de deelnemer niet aanwezig kunnen zijn, dan heeft hij het recht om vervanging te vinden voor de deelname. De deelnamebevestiging is overdraagbaar, mits het per e-mail is gemeld aan …

8. Retraite: Annulering

8.1  Annulering van deelname aan de geplande Retraite kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan team@maangodinnen.be.

8.2  Tot 60 dagen voor de geplande Retraite kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.

8.3  Binnen 40 dagen voor de geplande Retraite datum kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de Retraite Prijs in rekening wordt gebracht.

8.4  Indien de Deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 30 dagen voor aanvang van de Retraite, wordt de reeds betaalde Retraite Prijs niet terugbetaald.

8.5  Indien de Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Retraite, wordt de reeds betaalde Retraite Prijs niet terugbetaald, tenzij er sprake is van overmacht.

8.6  Maangodinnen behoudt zich het recht voor de Retraite te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde Retraite Prijs terugbetaald.

9. Online Programma’s: Betaling & annulering

9.1 Annulering van deelname aan de geplande Online Programma’s kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan team@maangodinnen.be

10.2 Tot 48 uur na de bestelling/reservering van het Online Programma kan de student zijn inschrijving kosteloos annuleren.

9.3 Indien de student zijn inschrijving annuleert na 48 uur van zijn bestelling voor het Online Programma, wordt het reeds betaalde Online Programma niet terugbetaald.

9.4 Indien de student ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan het Online Programma, wordt het reeds betaalde Online Programma niet terugbetaald.

9.5 Het Online Programma is ook te volgen op een ander gewenst moment voor de student, mits er een bestelling is gedaan voor het Online Programma.

10. Aankoop van producten uit de webshop

De producten uit de webshop kunnen worden gekocht door het gewenste product te selecteren en dit vervolgens in de winkelwagen te plaatsen. Als de klant na het selecteren van de producten verder wil gaan met het bestellen van de producten die in de winkelwagen zijn geplaatst, dient de klant in het volgende scherm de benodigde gegevens in te vullen zodat de overeenkomst tot stand kan komen. De klant dient zijn persoonlijke gegevens, een e-mailadres en zo nodig een tweede adres voor de aflevering van de goederen in te vullen en ook een telefoonnummer waarop hij eventueel kan worden bereikt wanneer er zich vragen of problemen mochten voordoen.

11. Herroepingsrecht bij aankoop van producten uit de webshop

Bij aankopen in de webshop heeft de klant het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Maangodinnen via een ondubbelzinnige verklaring  op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. De klant kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.maangodinnen.be. Als de klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij hem onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om dat de klant de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als de klant de overeenkomst herroept, ontvangt de klant alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld terug en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen. Wij betalen de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie werd betaald, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of tot de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de klant het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

12. De wijze en termijn van levering van goederen uit de webshop

De wijze van levering wordt in de productinformatie bij het goed vermeld.

Maangodinnen doet alle redelijke inspanningen om de producten te leveren binnen de termijnen vermeld op de website. De klant erkent dat de vooropgestelde termijn een indicatief karakter heeft. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst kan een vertraging in de levering door omstandigheden buiten de wil van een van de partijen geen aanleiding geven tot beëindiging van de overeenkomst of aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

Indien Maangodinnen een vertraging in de levering van de goederen verwacht wordt de klant hier onverwijld van in kennis gesteld. Maangodinnen zal vervolgens in samenspraak met de klant tot een overeenkomst komen met betrekking tot de gepaste maatregelen. De voorziene uitvoerings- of leveringstermijn wordt opgeschort of verlengd ingevolge vorst, slecht weer en bevoorradingsproblemen.

De door Maangodinnen opgegeven leveringsdata zijn niet bindend en louter indicatief. De leverings- en of uitvoeringstermijnen worden dus enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering door omstandigheden buiten de wil van Maangodinnen kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Bestellingen worden op de voorziene datum geleverd op het opgegeven adres tot aan de voordeur – gelijkvloers.

Het risico op verlies of beschadiging gaat over op het moment van afgifte van de goederen aan de klant.           

Elke gebeurtenis die zich buiten de wil van een der partijen voordoet, die onvoorzienbaar is en niet veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijke fout of inbreuk op de wetgeving, heeft tot gevolg dat de contractuele verplichtingen van de betrokken partij uitdooft.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Maangodinnen kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor kennelijk zware fouten, intentionele fouten en grove nalatigheden. Maangodinnen kan geenszins gehouden worden tot vergoeding van indirecte schade, economische schade of winstderving die het gevolg zijn van een door hem gemaakte inbreuk tegen een verplichting op basis van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. De aansprakelijkheid van Maangodinnen zal te allen tijde beperkt blijven tot de waarde van de producten zoals vermeld in de overeenkomst.

13.2 Maangodinnen werkt met gekwalificeerde teachers en zorgt altijd voor lessen en Workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of Workshop. Door deelname aan een les, Workshop, Training, Ritueel of Retraite bij, of verzorgd door Maangodinnen, aanvaardt de Student en Deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Maangodinnen adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

-           Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.

 •             Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende teacher vóór aanvang van de les, Workshop of Retraite.
 •             Luister goed naar de instructies van de betreffende teacher en volg deze op.
 •             Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
 •             Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
 •             Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
 •             Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

14. Privacy 

Maangodinnen verbindt zich ertoe klantgegevens uitsluitend te gebruiken om communicaties toe te sturen en/of om een correcte afhandeling van het contract mogelijk te maken.

De klantengegevens worden bewaard in de klantenlijst van Maangodinnen en behandeld als strikt vertrouwelijke informatie.

Maangodinnen heeft het recht deze gegevens op elk moment op te vragen, te verbeteren, te wijzigen of de verkoper te verzoeken deze niet meer te gebruiken.

Maangodinnen kan weigeren dat de verkoper zijn gegevens gebruikt om hem informatie te sturen. Het volstaat dat de klant dit schriftelijk aanvraagt bij de verkoper.

15. Beperking van Aansprakelijkheid

15.1 Maangodinnen kan niet aansprakelijk worden gehouden, indien een bepaalde les, instructeur en/of gebruiksartikel om redenen buiten haar wil niet beschikbaar zijn. Maangodinnen behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande mededeling en naar eigen inzicht wijzigingen aan te brengen aan de lessen, instructeurs en/of hulpmiddelen, evenals aan die ondersteunende faciliteiten die aan studenten beschikbaar worden gesteld en Maangodinnen zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies dat door zulke aanpassingen ontstaat, tenzij voor zover zulk een verlies door de wet niet mag worden uitgesloten.

15.2 Het is de verantwoordelijkheid van de studenten om er zeker van te zijn dat zij een reeks oefeningen, die wordt aangeboden in een programma dat zij volgen, of in een les die zij bijwonen, kunnen doorstaan. Studenten aanvaarden het risico van letsel bij het uitvoeren van oefeningen en worden geadviseerd hun arts te raadplegen alvorens met een les te beginnen.

15.3 Maangodinnen accepteert geen aansprakelijkheid voor verlies of schade aan eigendommen van studenten en teachers, of voor letsel aan studenten en teachers in het pand van Maangodinnen, of daarbuiten, behalve voor zover zodanig verlies, schade of letsel door de wet niet mag worden uitgesloten.

16. Garantie 

Maangodinnen levert aan de klant een zaak die met de overeenkomst in overeenstemming is. De bepalingen omtrent de wettelijke garantieverplichting zijn van toepassing overeenkomstig art. 1649bis tot 1649nonies OBW (voor goederen aangekocht via de webshop) en art. 1701/1 tot 1701/19 OBW (voor het online leerplatform).

De klant geniet de wettelijke garantie van twee jaar overeenkomstig de voormelde bepalingen. Deze termijn wordt teruggebracht tot één jaar bij de levering van tweedehandsgoederen. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestond bij de levering van de goederen.

Gedurende deze twee jaar verbindt Maangodinnen zich ertoe het defecte goed (of onderdeel daarvan) kosteloos te vervangen of herstellen.

Maangodinnen behoudt zich het recht voor om het goed om te ruilen indien de kosten voor herstelling buiten verhouding zijn, of indien een herstelling onmogelijk is.

Defecten die zich manifesteren binnen de garantietermijn, worden behoudens tegenbewijs geacht aanwezig geweest te zijn op het ogenblik van de levering.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, gebruik van het goed in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op goederen met een kortere levensduur – zoals bijvoorbeeld slijtagegoederen n of goederen met een kortere vervaldatum – of in geval van tussenkomst door een niet door de verkoper aangewezen derde.

Klachten inzake de zichtbare gebreken betreffende de geleverde producten moeten gebeuren per aangetekende zending, binnen de acht dagen na de beëindiging der werkzaamheden resp. de levering van de producten en in ieder geval voor ingebruikname.

Klachten inzake de conformiteit betreffende de geleverde producten moeten gebeuren per aangetekende zending, binnen de twee maanden na de ontdekking van de niet-conformiteit.

17. Eigendomsvoorbehoud 

Zolang de geleverde producten niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. De overdracht van eigendom van de producten die Maangodinnen levert, geschiedt dus slechts bij algehele en volledige betaling van deze producten.

De klant zal er zich van onthouden onbetaalde goederen weg te schenken, door te verkopen of zich hiervan op eender welke wijze te ontdoen.

De klant zal het nodige doen om derden van het eigendomsvoorbehoud van Maangodinnen op de hoogte te brengen.  

Het is de klant verboden de geleverde en/of nog te leveren goederen in pand te geven, aan derden te verkopen of te vervreemden op welke wijze dan ook, zolang hij niet aan al zijn verplichtingen ten aanzien van Maangodinnen heeft voldaan; op eerste aanmaning dienen de goederen terugbezorgd te worden.

Maangodinnen behoudt zich het recht voor het voorrecht van onbetaalde verkoper op de verkochte goederen te doen gelden ten aanzien van derden, door vervulling van de daartoe door de wetgever gestelde formaliteiten.

De risico-overdracht vindt plaats op het ogenblik van levering van de goederen.

18. Klachten 

Bij vragen of klachten kan de klant contact opnemen met Maangodinnen als volgt:

 • Per e-mail via: team@maangodinnen.be

De Europese Commissie voorziet een interactieve website voor online geschillenbeslechting (ODR-platform). Het ODR-platform is een centraal aanspreekpunt voor consumenten en ondernemers die geschillen die voortvloeien uit online transacties willen oplossen buiten de rechtbank. De klant vindt het ODR-platform via volgende weblink: onder deze link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 30 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

Facturen dewelke niet binnen de 30 dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden, zullen als aanvaard worden beschouwd, zowel voor wat betreft de vermeldingen der facturen, als voor de specificaties der geleverde goederen.

19. Toepasselijk recht en geschillen beslechting

Belgisch recht is van toepassing op de contracten die tot stand komen tussen de klant en de verkoper.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van de woonplaats van de klant of de rechtbank van de plaats waar de overeenkomst wordt uitgevoerd.

20. Deelbaarheidsclausule 

Indien één van de clausules in onderhavige voorwaarden nietig wordt verklaard in toepassing van een wet, reglementering of bindende in kracht van gewijsde getreden beslissing van een bevoegde rechtbank, zal ze voor niet geschreven worden gehouden; de overige clausules blijven echter verbindend en geldig. In geval een clausule of deel ervan nietig blijkt, zal in overleg met de klant de clausule(s) te vervangen door bekrachtiging met een bijlage.